We wsi Klonowo w rejonie Tucholi mieszkał do 1947 roku znany licznym rzeszom Borowiaków obrońca polskości tych ziem za czasów zaboru pruskiego – Paweł Glinter.

W okresie tzw. “Kulturkampfu” stawiającego sobie za cel wynarodowienie ludu polskiego, a przybierającego szczególnie wielkie nasilenie na terenie Pomorza, kroczy Paweł Glinter w szeregach ludzi, którzy swoje serce i umiejętności oddali sprawie walki o utrzymanie polskości tych ziem, zachowanie rodzimej mowy i obyczajów.

Nie zważając na represje ze strony żandarmerii niemieckiej prowadzi on akcję kolportażu prasy polskiej. Jest głównym propagatorem strajku szkolnego, a na licznych wiecach przedwyborczych do parlamentu pruskiego nawołuje okoliczną ludność do oddawania głosów na polskich kandydatów. Glinter występuje również przeciw stosunkom społecznym panującym na ówczesnej wsi. W okresie międzywojennym wybrany za swe zasługi do rady gromadzkiej w Klonowie.